Kareltrans APK winactie

Voorwaarden voor deelname aan de Kareltrans APK winactie van 20 januari 2022

1. Toepassingsgebied

Door deel te nemen aan de Kareltrans APK winactie (de “Wedstrijd”) aanvaarden de deelnemers deze voorwaarden.

2. Organisator

2.1 De organisator van de Wedstrijd is Kareltrans (de “Organisator”).

2.2 Deze wedstrijd wordt niet gesponsord, gesteund, beheerd door of geassocieerd met Facebook en Instagram. Deelnemers dienen te voldoen aan de dienstverleningsvoorwaarden, richtlijnen voor de community en andere geldende beleidsbepalingen voor inzendingen en/of uploads via:

https://www.facebook.com/legal/terms
https://help.instagram.com/478745558852511

Inzendingen die de toepasselijke dienstverleningsvoorwaarden of richtlijnen overtreden, zullen worden gediskwalificeerd. Deelnemers aan de Wedstrijd vrijwaren Facebook, en Instagram volledig tegen eventuele vorderingen. Alle informatie met betrekking tot de wedstrijd wordt uitsluitend door de organisator verstrekt. In geval van vragen, suggesties of klachten, kunt u contact opnemen met de organisator via: info@kareltrans.nl

2.3 De Organisator is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen zonder aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf. Een herziene versie van de voorwaarden zal zo snel mogelijk op deze site worden geplaatst onder vermelding van de datum van wijziging dan wel anderszins worden gecommuniceerd.

2.4 De Organisator mag wijzigingen op de website doorvoeren, is niet verplicht daarover te corresponderen en is niet aansprakelijk voor geleden schade door deze wijziging.

3. Vereisten voor deelname

3.1 Aan de wedstrijd kan worden deelgenomen door personen die op de datum van deelname: (1) 18 jaar of ouder zijn; (2) in het bezit van een personenwagen

3.2 Werknemers van de Organisator, hun directe familie en werknemers van partners waarmee samengewerkt werd of wordt om deze Wedstrijd op te zetten of in te vullen, worden uitgesloten van deelname.

4. Deelname

4.1 Deelname aan de Wedstrijd is gratis, de aankoop van goederen en/of diensten is niet vereist.

4.2 De Wedstrijd begint op 20-01-2011. De deadline voor inzending is 04-02-2022, 23u59. (de “Inzendingstermijn”). Inzendingen ontvangen buiten deze termijn zullen niet in aanmerking komen voor deelname. Tenzij de actie wordt verlengd.

4.3 Deelname aan de Wedstrijd vindt plaats wanneer het aanmeldformulier volledig is ingevuld.

4.4 Door deel te nemen aan de Wedstrijd verklaart de deelnemer akkoord te gaan met deze actievoorwaarden.

4.5 Elke deelnemer staat er voor in dat de verstrekte (persoons-)gegevens juist en volledig zijn.

4.4 Elke deelnemer mag eenmalig deelnemen aan deze actie.

4.5 De Organisator is niet aansprakelijk voor onvolledige, onjuist voltooide, verloren gegane of vertraagde inzendingen voor de prijstrekking of voor eventuele storingen of defecten in de software die ontworpen is om de gegevens van de deelnemer op te slaan.

4.6 De Organisator behoudt zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten die deze Voorwaarden voor deelname schenden, de Wedstrijd vervalsen, de zaken verkeerd voorstellen of verklaringen afleggen die de toepasselijke wetgeving schenden of een inbreuk vormen op rechten van derden. Indien een deelnemer uitgesloten wordt, kunnen vervolgens prijzen en voordelen ingetrokken of teruggevorderd worden. In dit geval zal een nieuwe winnaar worden aangewezen volgens de procedure in artikel 5.

5. Prijzen, aanwijzing van en kennisgeving aan de winnaars

5.1 Voor de actie worden 5 winnaars gekozen. Deze winnaars ontvangen een gratis APK uitgevoerd door Kareltrans. Hiervoor dient voor 01-02-2023 een afspraak gemaakt te worden. Hierna vervalt de prijs en kan er geen aanspraak meer worden gedaan op de actie.

5.2 Aanwijzing van de prijswinnaar(s) vindt willekeurig plaats.

5.4 Op 07-02-2022 zullen de winnende inzendingen getrokken worden.

5.5 De winnaars worden per e-mail op de hoogte gebracht en geven door deelname de toestemming om hun voor- en achternaam vrij te geven op de sociale netwerken.

5.6 Alle winnaars stemmen in met deelname aan redelijke publiciteit na het event en het gebruik van hun naam, stem, biografische informatie en afbeelding.

5.7 Het is niet mogelijk het gewonnen product om te ruilen voor een ander product, waardebon of geldbedrag.

5.8 De prijs is ter waarde van 1 basis APK exclusief bijkomende kosten. Wanneer blijkt dat de kosten hoger zijn dan het gerekende basistarief voor een APK voor de betreffende auto, zijn extra kosten voor de klant.

6. Gegevensbescherming: Met hun inzending geven de deelnemers toestemming om hun persoonlijke gegevens te registreren die door de organisator en zijn erkende vertegenwoordigers gebruikt en vrijgegeven zullen worden voor de wedstrijdadministratie en de prijsuitreiking. Persoonlijke informatie die door de organisator verzameld werd, is onderworpen aan de privacy wetgeving (waaronder de AVG) en het privacybeleid van de organisator: www.kareltrans.nl/bedrijfswagens/privacy

6.1 Voor deelname aan de actie en het in aanmerking komen voor een prijs is vereist dat de deelnemer een aantal persoonsgegevens aan de Organisator opgeeft (naam, e-mailadres en telefoonnummer), met als doel contact met de deelnemer op te kunnen nemen.

6.2 Door deelname aan de actie gaat de deelnemer akkoord met de verwerking door de Organisator van zijn/haar persoonsgegevens in het kader van deze actie.

6.3 Persoonsgegevens van de deelnemers worden enkel gedeeld met de Organisator.

6.4 Met uitzondering van eventuele aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid, fraude of enige andere aansprakelijkheid van de Organisator die niet kan worden uitgesloten door de wet, wijst de Organisator (met inbegrip van verbonden ondernemingen, functionarissen, werknemers en vertegenwoordigers) alle aansprakelijkheid af voor enigerlei verlies of schade (inclusief een verlies van kansen), of het nu gaat om directe, indirecte, bijzondere schade of gevolgschade die op enigerlei wijze voortvloeit uit de Wedstrijd, met inbegrip van maar niet beperkt tot het volgende: diefstal, ongeoorloofde toegang of inmenging van derden.

6.5 Er zal geen correspondentie gevoerd worden omtrent beslissingen van de Organisator.

6.6 In geval van omstandigheden buiten de redelijke controle van de Organisator om, of in andere gevallen waarbij fraude, misbruik en/of een (menselijke of technische) fout gevolgen heeft of zou kunnen hebben voor de behoorlijke uitvoering van deze Wedstrijd of de uitreiking van prijzen, behoudt de Organisator zich het recht voor om deze voorwaarden in elke fase te annuleren of te wijzigen.

6.7 Indien enige bepaling van deze Voorwaarden voor deelname door enige wet, regel, norm of verordening van enige autoriteit, of door een definitieve beschikking van een bevoegde rechtbank ongeldig verklaard wordt, dan zal deze ongeldigverklaring geen invloed hebben op de uitvoerbaarheid van enige andere bepaling die niet als ongeldig verklaard wordt.

6.8 Alle juridische relaties die ontstaan zijn op grond van of in verband met deze Voorwaarden van deelname en de Wedstrijd zijn onderworpen aan Nederlands recht.